هزینه اجاره آی پی:

یک ماهه سه ماهه شش ماهه سالانه
هزینه (ریال) هزینه (ریال) هزینه (ریال) هزینه (ریال)
300,000 900,000 1,800,000 3,600,000

کد تاییدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:522633

یک ماهه
300,000
سه ماهه
900,000
شش ماهه
1,800,000
سالانه
3,600,000
ADSL حجم اضافه
ترافیک هزینه (ریال) ترافیک هزینه (ریال) ترافیک هزینه (ریال) ترافیک هزینه (ریال)
1 20,000 2 40,000 5 100,000 10 200,000
30 60,000 50 904,000 100 1,654,000

حجم اضافه ADSL

1GB
20,000
2GB
40,000
5GB
100,000
10GB
200,000
30GB
600,000
50GB
904,000
100GB
1,654,000

کد تاییدیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:520072