۱۰ درصد کاربران تا ۴ سال دیگر به ۵G مجهز می‌شوند

شنبه, 20 آذر 1400